Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Racketshop de Bataaf: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Racketshop de Bataaf en de klant waarop Racketshop de Bataaf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Racketshop de Bataaf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per E-mail: info@tennisshop-denhaag.nl

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Racketshop de Bataaf bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Wij hanteren de adviesprijzen die wij van onze detaillist ontvangen. Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.

De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:

1. betaling via iDEAL (geen kosten aan verbonden)

2. overboeken naar onze bankrekening of giro rekening (Vooruit Betalen)

3. betaling via PayPal

Racketshop de Bataaf wil alleen maar tevreden klanten hebben. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 werkdagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren zonder opgave van reden. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Racketshop de Bataaf over de staat van de producten, wordt binnen 14 werkdagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van de order zijn verstreken.

Racketshop de Bataaf doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Racketshop de Bataaf een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Indien het niet mogelijk is de bestelling binnen 30 dagen uit te voeren dan ontvangt de consument in het kader van de regels van de koop of afstand binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De bestellingen worden verstuurd met PostNL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Racketshop de Bataaf draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Racketshop de Bataaf gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Racketshop de Bataaf garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Racketshop de Bataaf op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Racketshop de Bataaf eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Racketshop de Bataaf overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Racketshop de Bataaf te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 werkdagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Racketshop de Bataaf of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Racketshop de Bataaf is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Racketshop de Bataaf is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Racketshop de Bataaf geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Racketshop de Bataaf. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Racketshop de Bataaf.

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Racketshop de Bataaf gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Racketshop de Bataaf. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site. Voor verdere vragen kunt u per email contact met ons opnemen, dit gaat via het contact formulier.

De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

Klachten proberen wij binnen 30 werkdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Alle geschillen die voortkomen uit onenigheid tussen ons en de consument zullen worden bemiddeld via Geschillencommissie Thuiswinkel. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Racketshop de Bataaf geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 05-01-2019